TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ

Lp

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka netto

Jm

1.

GRUPA 1

Gospodarstwa domowe, inni odbiorcy nie prowadzący działalności gospodarczej oraz odbiorcy przemysłowi rozliczający się na podstawie wskazań wodomierza

1) Cena za dostarczoną wodę

3,60

zł/m3

2) Stawka opłaty abonamentowej

6,00 (w tym 3,00 dopłata Gminy Nysa do 30.09.2018r.)

zł/wodomierz/miesiąc

 

TARYFA ZA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW SANITARNYCH I MIESZANYCH

Lp

Taryfowa grupa odbiorców

Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń

Cena netto za 1m3 ścieków w zł

Stawka opłaty abonam. zł/wod/m-c

1.

GRUPA 1

Gospodarstwa domowe, inni odbiorcy nie prowadzący działalności gospodarczej oraz odbiorcy przemysłowi odprowadzający ścieki o charakterze bytowym

ChZT≤ 800mg O2/l 

lub

BZT5 ≤ 350mg O2/l

5,69

3,00

Aktualne taryfy

Informujemy, że w wyniku nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r.poz.2180), kompetencje w zakresie zatwierdzania taryf zostały przekazane dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, tzw. regulatorowi.

Zatwierdzona taryfa wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i obowiązywać będzie przez trzy lata.

Aktualne stawki taryf określających opłaty za wodę i ścieki będą obowiązywały od 1 czerwca 2018 r.

Załączniki:

  • Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Dotyczy: Gmina Nysa Wnioskodawca: Wodociągi i Kanalizacja AKWA Sp. z o.o. (Decyzja Nr WR.RET.070.120.2018.AR)
  • Uchwała Nr XLII/618/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie ustalenia dopłaty do opłaty abonamentowej wynikającej z taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę realizowane przez Spółkę pod firmą: Wodociągi i Kanalizacja "AKWA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nysie

Obowiązujące taryfy - od 01.06.2018 do 31.05.2019 - BEZ ZMIAN

Cennik usług

 

Cennik za świadczenie usług na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni do kanalizacji deszczowej (cena netto zł/m2/rok)

  • drogi i chodniki bitumiczne - 0,65
  • bruki kamienne, klinkierowe i betonowe - 0,55
  • bruki j.w. lecz bez zalanych spoin - 0,45
  • bruki inne j.w. bez zalanych spoin - 0,35

 

Do cen i stawek opłat abonamentowych dolicza się należny podatek VAT.

 

Cena za przyjęcie i oczyszczenie 1 m3 nieczystości ciekłych dowożonych na Oczyszczalnię beczkowozami wynosi: 6,50 zł netto / 7,02 zł brutto

 

Cennik badań laboratoryjnych

 

Cennik za świadczenie usług na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni do kanalizacji deszczowej

Cennik za usługi transportowo-sprzętowe

Lp.

Wyszczególnienie

Cena netto PLNza godzinę pracy

Cena netto PLNza 1 km

1

Samochód wielofunkcyjny VOLVO ONY 7HL5

241.00

2,85

2

Samochód wielofunkcyjny JELCZ SCK-3z

202.00

3,42

3

Samochód ciężarowy VOLVO ONY 4NL7

89.00

4,55

4

Samochód ciężarowy STAR ONY C657

89.00

2,73

5

Samochód Jelcz Żuraw ONY 51VL

138.00

3,42

6

Koparka Waryński 726

89.00

-

7

Koparka Waryński 726A

89.00

-

8

Ładowarka Ł200

144.00

-

9

Ładowarka Ł 201

144.00

-

10

Kompresor WD 53

102.00

-

11

Agregat prądotwórczy

76.00

-

12

Samochód wielofunkcyjny MAN KAISER

347.00

3,53

Cennik za pozostałe usługi zewnętrzne

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka

Cena netto

1.

Odbiór techniczny sieci wodociągowo-kanalizacyjnej

roboczogodzina

60.00

2.

Wykonywanie robót odpłatnych wykonywanych przez pracowników działalności podstawowej i pomocniczej

roboczogodzina

42.00

3.

Wymiana uszkodzonych wodomierzy z winy odbiorców

szt.

50.00

4.

Wynajęcie beczkowozu

1 dzień

50.00

5.

Włączenie przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej

szt.

871.00

6.

Włączenie przyłącza kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacji sanitarnej

szt.

581.00

7.

Włączenie przyłącza kanalizacji deszczowej do sieci kanalizacji deszczowej

szt.

581.00

8.

Wynajęcie wodomierza hydrantowego z nastawą

szt.

1 dzień

1000.00

20.00

 

 

Do wszystkich cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23% 

Lp.

Rodzaj badania

Ilość

Cena netto zł

 

Badania organoleptyczne i fizykochemiczne

 

 

 

1

Mętność

1 ozn.

10

2

Barwa

1 ozn.

9

3

Zapach

1 ozn.

5

4

pH

1 ozn.

10

5

Jon amonowy/azot amonowy met. spektrofotometryczna

1 ozn.

20

6

Azot amonowy met. destylacyjna

1 ozn.

25

7

Azotyny/azot azotynowy

1 ozn.

19

8

Azotany/azot azotanowy

1 ozn.

23

9

Azot og. metodą Kjeldahla

1 ozn.

45

10

Azot ogólny

1 ozn.

50

11

ChZT (KMnO4) - utlenialność

1 ozn.

18

12

ChZT (K2Cr2O7)

1 ozn.

50

13

Tlen rozpuszczony

1 ozn.

20

14

BZT5 met. rozcieńczeń

1 ozn.

40

15

BZT5

1 ozn.

25

16

Żelazo

1 ozn.

27

17

Mangan

1 ozn.

27

18

Chlorki

1 ozn.

16

19

Twardość ogólna

1 ozn.

15

20

Zasadowość

1 ozn.

15

21

Wapń

1 ozn.

15

22

Magnez

1 ozn.

10

23

Fosforany

1 ozn.

40

24

Fosfor ogólny

1 ozn.

50

25

Fluorki

1 ozn.

27

26

Smak

1 ozn.

6

27

Przewodność

1 ozn.

10

28

Siarczany

1 ozn.

43

29

Sucha pozostałość

1 ozn.

28

30

Substancje rozpuszczone

1 ozn.

28

31

Zawiesina ogólna

1 ozn.

10

32

Indeks osadu (badanie osadów)

1 ozn.

65

33

Zawiesina og. na sączku

1 ozn.

45

34

Lotne kwasy tłuszczowe

1 ozn.

40

35

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

1 ozn.

43

36

Substancje pow. czynne (anionowe)

1 ozn.

43

37

Wzorce do oznaczania zawartości chloru kpl.

1 ozn.

60

38

Ortotolidyna – wskaźnik 1L.

1 ozn.

36

39

Chlor wolny

1 ozn.

15

40

Glin

1 ozn.

29

41

Chrom

1 ozn.

43

42

Temperatura

1 ozn.

4

 

 

Badania mikrobiologiczne

 

 

 

43

Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 36±2°C po48h jtk/1ml

1 ozn.

25

44

Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22±2°C po 72h jtk/1ml

1 ozn.

25

45

Bakterie grupy coli jtk/ 100 ml

1 ozn.

30

46

Escherichia coli jtk/100ml

1 ozn.

30

47

Enterokoki jtk/100ml

1 ozn.

40

48

Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami) jtk/100ml

1 ozn.

40

49

Escherichia coli NPL/100ml

1 ozn.

65

50

Enterokoki NPL/100ml

1 ozn.

65

51

Badanie mikrobiologiczne osadu czynnego

1 ozn.

70

 

 

Pozostałe czynności

 

 

 

52

Pobieranie próbek do analizy fizykochemicznej i mikrobiologicznej niezależnie od zakresu badań

1 próbka

15

53

Pobieranie próbki ścieków do analizy fizykochemicznej – urządzenie do pobierania próbek - Sampler

1 próbka

100

54

Dojazd na miejsce poboru i transport próbki do laboratorium

1 km

2

55

Wykonanie badania wody na instalacji wewnętrznej

1 punkt

100

56

Przygotowanie butelki na próbki mikrobiologiczne

1 szt.

2

57

Przygotowanie sprawozdania z badań

1 egz.

5

58

Przygotowanie i wysłanie próbki do podwykonawcy

1 próbka

30

Media Społecznościowe

W kilku słowach o tym co robimy

Dostarczymy wysokiej jakości wodę, odprowadzamy zanieczyszczoną wodę oraz oczyszczamy ją za pomocą najnowszej technologii.

ul. Aleja Wojska Polskiego 2

48-300 Nysa

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2019

Wodociągi i Kanalizacja "AKWA" sp z o.o.